ผลงานนักศึกษา

รางวัลความสำเร็จ พ.ศ.2563

 • นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ คว้าตำแหน่งเดือนประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563
 • นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ น.ส.ศวรรษมล​ อนันตยานุกูล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ดาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2561 คว้ารองชนะเลิศ อันดับ 2 Miss Andaman Tourism 2020

รางวัลความสำเร็จ พ.ศ.2561

 • นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการคว้า 3 รางวัลบทความวิจัยดีเด่นจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอ. ตรัง วิจัย ประจำปี 2561

รางวัลความสำเร็จ พ.ศ.2560

 

รางวัลความสำเร็จ พ.ศ.2558

 

รางวัลความสำเร็จ พ.ศ.2557

 • นักศึกษาบริหารธุรกิจคว้ารางวัลงานวิจัยดีเด่น สาขาบริหารธุรกิจ
 • นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดการนำเสนองานวิจัยระดับชาติ

 

รางวัลความสำเร็จ พ.ศ.2556 

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจและหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ทางการจัดการ ระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ประจำปี 2556
 • ทีม Crazy 5 WMS Tourism “คว้ารางวัลชนะเลิศ” โครงการ Gang Go Green “รวมก๊วนเที่ยวไทย หัวใจสีเขียว”
 • นักศึกษา WMS หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ “ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1” ในการนำเสนอบทความวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ ระดับประเทศ

 

รางวัลความสำเร็จ พ.ศ.2555 

 • นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ “คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2” จากการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2555
 •  
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน “คว้ารางวัลชนะเลิศ”ในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ในกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 •  
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการนำเสนอแผนธุรกิจ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

 

รางวัลความสำเร็จ พ.ศ.2554 

 • นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ  “คว้ารางวัลชนะเลิศ”โครงการแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ

 

รางวัลความสำเร็จ พ.ศ.2553

 • นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต/นักศึกษา

 

 รางวัลความสำเร็จ พ.ศ.2552 

 • นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ชนะการประกวดแข่งขันตัวแทนระดับภาคใต้ 
 • นักศึกษาหลักสูตรบัญชี คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โครงการการ PSU ACC QUIZ ครั้งที่ 7
Facebook Comments