สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,
  รางวัลความสำเร็จ พ.ศ.2563
 • นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ คว้าตำแหน่งเดือนประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563
 • นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ น.ส.ศวรรษมล​ อนันตยานุกูล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ดาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2561 คว้ารองชนะเลิศ อันดับ 2 Miss Andaman Tourism 2020
รางวัลความสำเร็จ พ.ศ.2561
 • นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการคว้า 3 รางวัลบทความวิจัยดีเด่นจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอ. ตรัง วิจัย ประจำปี 2561
รางวัลความสำเร็จ พ.ศ.2560   รางวัลความสำเร็จ พ.ศ.2558   รางวัลความสำเร็จ พ.ศ.2557
 • นักศึกษาบริหารธุรกิจคว้ารางวัลงานวิจัยดีเด่น สาขาบริหารธุรกิจ
 • นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดการนำเสนองานวิจัยระดับชาติ
  รางวัลความสำเร็จ พ.ศ.2556 
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจและหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ทางการจัดการ ระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ประจำปี 2556
 • ทีม Crazy 5 WMS Tourism “คว้ารางวัลชนะเลิศ” โครงการ Gang Go Green “รวมก๊วนเที่ยวไทย หัวใจสีเขียว”
 • นักศึกษา WMS หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ “ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1” ในการนำเสนอบทความวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ ระดับประเทศ
  รางวัลความสำเร็จ พ.ศ.2555 
 • นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ “คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2” จากการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2555
 •  
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน “คว้ารางวัลชนะเลิศ”ในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ในกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 •  
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการนำเสนอแผนธุรกิจ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
  รางวัลความสำเร็จ พ.ศ.2554 
 • นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ  “คว้ารางวัลชนะเลิศ”โครงการแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ
  รางวัลความสำเร็จ พ.ศ.2553
 • นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต/นักศึกษา
   รางวัลความสำเร็จ พ.ศ.2552 
 • นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ชนะการประกวดแข่งขันตัวแทนระดับภาคใต้ 
 • นักศึกษาหลักสูตรบัญชี คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โครงการการ PSU ACC QUIZ ครั้งที่ 7
Facebook Comments