หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 

ศิษย์เก่าบัญชี รุ่นที่ 9

 

นางสาวเสาวลักษณ์ จิตมานะ

พ.ศ 2564 : ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปัตตานี

 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 

ศิษย์เก่าบัญชี รุ่นที่ 18

 

นางสาวจิตรวดี ดวงมุสิก

พ.ศ 2564 : ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (หนึ่งใน Big 4 ด้านการตรวจสอบบัญชี)

 

Facebook Comments