ศิษย์เก่าที่ภูมิใจ

ศิษย์เก่าที่ภูมิใจ ประจำปี 2563

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจ (สาขาโลจิสติกส์) สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรพิเศษมาบรรยายในชั้นเรียน โดยมีคุณบัณฑิตา อนุรักษ์ (ศิษย์เก่าสาขาโลจิสติกส์ ม.วลัยลักษณ์) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่าย Export Document ของบริษัทโปร-สปีด จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ในหัวข้อ “เอกสารนำเข้าและส่งออก”เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาโลจิสติกส์ ในรายวิชา LGT60-322 การขนส่งระหว่างประเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

 

Facebook Comments