สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

นางสาวจิตรวดี ดวงมุสิก

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (หนึ่งใน Big 4 ด้านการตรวจสอบบัญชี)

นางสาวเสาวลักษณ์ จิตมานะ

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปัตตานี

นางสาวกมลพรรณ แป้นถนอม

ตำแหน่ง พนักงานการเงินระดับ 7 ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร

นางสาวภัทรสุดา รัตนบุรี

ตำแหน่ง Finance manager JM Marriott Phuket resort and spa

นางสาววิชชุดา ดารากัย

ตำแหน่ง ผู้สอบบัญชีอิสระ

นายสมโชค ศักดิ์อมร

ตำแหน่ง Serior Chief, Internal Audit Aeon Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited

นางสาวณสิริพัทธ์ มัชฌิมวงศ์

ตำแหน่ง ผู้จัดการ สำนักงานบัญชีณศิริพัทธ์ คอนชัลแทนท์

นางสาวอันตรา เกิดมณี

ตำแหน่ง พนักงาน บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)

นางสาวรุ่งทิพย์ สุขภาคกุล

ศิษฐ์เก่าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

นางสาวกรกนก ดวงศิริ

ตำแหน่ง ฝ่ายบัญชีและการเงิน ของ บริษัท ออโต้บลิส จำกัด (ขายอะไหล่ ซ่อมสีตัวถัง ขายรถยนต์ยี่ห้อ audi)

นางสาวกรกนก จินดาเชื้อ

ศิษฐ์เก่าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

นายศาตนันท์ แท่นมาก

ตำแหน่ง รับราชการกรมสรรพากร

นางสาวรุจิรา ถาวรรักษ์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

นางสาวรัชนก บุญเนือง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

นางสาววรรณทณีย์ วงษ์บุตรรอด

ตำแหน่ง รองผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 2 (Deputy Director)                บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)

นางสาวอวิษฏา เกียไพโรจน์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

นางสาวสุนิจสา สงยอด(พี่คะแนน)

ตำแหน่ง กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

นางสาวสาลินี พลสิทธิ์

                             ตำแหน่ง Customer Service Officer,                                                    หัวหน้าศูนย์บริการโลตัสเวียงสระ สุราษฏร์ธานี                      บริษัท กรุ๊ปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด มหาชน

นายชิตพล ศรีเมือง (ปอนด์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อระดับ 8  (ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยแห่งประเทศไทย)

นางสาวปวริศา กลิ่นสอน (แพร)

                             ตำแหน่ง Product officer                                   (Business Banking Lending Product ธนาคารไทยพาณิชย์)          

นายสุนทร สังวาลย์ (แบงค์)

                         ตำแหน่ง ธุรกิจส่วนตัว Marketing Online                            ผู้ช่วยผู้จัดการ ซัมซุงประกันชีวิต จำกัด มหาชน

นางสาววริศรา คงเอียด (แนน)

                             ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี/การเงิน                                  บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด       

นางสาวศศิวิมล จันทร์ฉาย

ตำแหน่ง พนักงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฏร์ธานี

นายบุญสิทธิ์ สิทธินุ่น

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มสถิติอุตสาหกรรมกองสถิติเศรษฐกิจ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

นายเผ่าพันธ์ ถิระพร

ตำแหน่ง CP Manager บริษัทในเครือ ปตท.จำกัด มหาชน
PTTLNG COMPANY LIMITED

นายธนพนธ์ ตันไทย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ กระทรวงการคลัง สำนักคลังจังหวัดภูเก็ต

ดร. ประถมพงศ์ ศรีนวล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนสำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม กสทช.

นายอริยพฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ

ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา สาขาสุราษฏร์ธานี บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

นายจิรวัชร์ เชาวลิต

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์สถาบันการเงิน

นายภัทรธร ช่อวิชิต

นักลงทุนอิสระ กูรูด้านการลงทุน

Facebook Comments