สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

                สำนักวิชามีการวางแผนเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายภายนอกทั้งหน่วยงานภายในและต่างประเทศ ที่นำไปสู่สนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้มาอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2562 สำนักวิชามีการทำข้อตกลงกับคู่ความร่วมมือต่างๆ และมีการสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายกับศิษย์เก่าสำนักวิชาการจัดการ สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการได้จัดงานศิษย์เก่าขึ้นเป็นครั้งแรก ที่โรงแรมโนรา บีชแอนด์รีสอร์ท เกาะสมุย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยคณบดีและคณาจารย์ในสาขาวิชาได้ไปร่วมงานรวมไปถึงการดำเนินการจัดทำเนียบศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โดยการผลักดันของคณบดี นอกจากนี้สำนักวิชาได้ทำการทบทวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ พบว่ายังสามารถที่จะพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือ ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย ได้อีกมาก สำนักวิชาจึงได้กำหนดการปรับปรุงการดำเนินงานในด้านนี้สำหรับปีต่อไปดังนี้

               –  การขยายและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสถานประกอบการด้านสหกิจศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฎิบัติและเสริมประสบการณ์ภายใต้แนวคิดความร่วมมือกับผู้ประกอบการ หรือ workbase learning หรือ work Intergrated learning

               –  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนพันธกิจวิจัยและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

               –  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจยุทธศาสตร์ในการตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติ

              –  การสร้างความร่วมมือก้บสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนพันธกิจในการพัฒนาหลักสูตรที่มีนวัตกรรมและเรียนรู้จากการปฎิบัติจริง

สำนักวิชาการจัดการ มีบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ดังต่อไปนี้

MELIÁ HANOI

ชมรมเชฟไทยเกาะสมุย

ชมรมบริหารงานบุคคลสมุย

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

182707367_464894144784190_5394943255123969593_n

โรงแรมโนราบีช แอนด์ สปา

182568190_2962905883986271_6473723709111841704_n

โรงแรม ไอดีลลิค คอนเซปต์ รีสอร์ท

182674168_172433428105015_4222135061986599262_n

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

โรงแรม ป่าตอง รีสอร์ท

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

Facebook Comments