ผู้บริหารสำนักวิชา

 

รศ.ดร. จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส

Assoc.Prof.Dr. Jeerakiat Apibunyopas
คณบดีสำนักวิชาการจัดการ

 

ผศ.ดร. ไพโรจน์ นวลนุ่ม

Assistant Professor Doctor Pairote Nualnoom
รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ

 

อาจารย์ ดร. นิษฐิดา สุดใหม่

Dr. Nittida Sudmai
รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ
Facebook Comments