อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

 อาจารย์ ฮุชเซ็น นิยมเดชา

Mr. Hussen Niyomdecha
หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์

Associate Professor Doctor Siwarit Pongsakornrungsilp
อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

 รศ.ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต

Associate Professor Doctor Janya Chanchaichujit
อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

 ผศ.ดร. พนิดา แช่มช้าง

Assistant Professor Doctor Panida Chamchang
อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

ผศ. บุณฑรี จันทร์กลับ

Assistant Professor Boontaree Chanklap
อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

ผศ. รัชฏาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา 

Assistant Professor Rachadatip Uppathampracha
อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(ลาศึกษาต่อ)

 

อาจารย์ ดร. ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์

Dr. Piya Parnphumeesup
อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

อาจารย์ ดร. พรเพ็ญ ทิพยนา

Dr. Pornpen Thippayana
อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

อาจารย์ ดร. นิษฐิดา สุดใหม่

Dr. Nittida Sudmai
อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

อาจารย์ ดร. กัญญนิจ วิเชียรรัตน์

Dr. Kanyanit Wichianrat
อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

อาจารย์ สุชาติ ฉันสำราญ

Mr. Suchart Chansamran
อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

อาจารย์ นลินี ทินนาม

Mrs. Nalinee Thinnam
อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

อาจารย์ ณิชชา วัฒนสิริภักดี

Miss Nitcha Watthanasiripakdee
อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

 อาจารย์ เอกวุฒิ จันทร์ส้ม

Mr. Akawut Jansom
อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

อาจารย์ วิแกรม ราเจนดรา

Mr. Vikram Rajendra
อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
Facebook Comments