อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

ผศ. สมใจ หนูผึ้ง

Assistant Professor Somjai Nupueng
หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

ผศ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม

Assistant Professor Doctor Pairote Nualnoom
อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

ผศ.ดร. ชูลีรัตน์ คงเรือง

Assistant Professor Doctor Chuleerat Kongruang
อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์

Dr. Pongpan Compan
อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

อาจารย์ ดร.นีรนาถ แก้วประเสริฐ ระฆังทอง

Dr. Neeranat Kaewprasert Rakangthong
อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

อาจารย์ ดร. จินตนีย์ รู้ซื่อ

Dr. Jintanee Ru-zhe
อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

อาจารย์ ดร. ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์

Dr. Chonlakan Benjasak
อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

อาจารย์ ชวพงษ์ นุ้ยสุข

Mr. Chawapong Nui-Suk
อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Facebook Comments