อาจารย์สาขาวิชาบัญชี

 

อาจารย์ ดร.กนกวรรณ มีสุข

Dr. Kanokwan Meesook
หัวหน้าสาขาวิชาบัญชี

 

รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

Associate Professor Doctor Somnuk Aujirapongpan
อาจารย์สาขาวิชาบัญชี

 

ผศ.ดร. ปานแก้วตา ลัคนาวานิช

Assistant Professor Doctor Pankeawta Lakkanawanit
อาจารย์สาขาวิชาบัญชี

 

ผศ.ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล

Assistant Professor Doctor Trairong Swatdikun
อาจารย์สาขาวิชาบัญชี

 

ผศ.รัชดา สุวรรณเกิด 

Assistant Professor Ratchada Suwangerd
อาจารย์สาขาวิชาบัญชี

 

ผศ. วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ

Assistant Professor Wilawan Dungtripop
อาจารย์สาขาวิชาบัญชี

 

อาจารย์ อลิศรา สระโมฬี

Mrs. Alisara Saramolee
อาจารย์สาขาวิชาบัญชี

 

 อาจารย์ ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์

Miss Siriporn Sawangarreerak
อาจารย์สาขาวิชาบัญชี

 

อาจารย์ สุวัจนา ธรรมโชติ

Mrs. Suwatjana Thammachot
อาจารย์สาขาวิชาบัญชี

 

อาจารย์ สายพิชญ์ สัจจวิเศษ

Miss Saiphit Satjawisate
อาจารย์สาขาวิชาบัญชี (ลาศึกษาต่อ)

 

 อาจารย์ วชรวรรษ พรหมมา

Mr. Watcharawat Promma
อาจารย์สาขาวิชาบัญชี

 

อาจารย์ ประภาดา ศรีสุวรรณ

Mrs. Praphada Srisuwan
อาจารย์สาขาวิชาบัญชี
Facebook Comments