นักวิชาการ

 

นางสาวกนิษฐา ทองใบ

Miss Kanittha Thongbai
นักวิชาการสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

นางสาวภัสราภรณ์ พุมดวง

Miss Patsaraphorn Phumduang
นักวิชาการสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

นาง ลัทธวรรณ สุวรรณรัตน์

Mrs. Lattawan Suwannarat
นักวิชาการสาขาวิชาการบัญชี

 

นาย ธนกฤต มะโนสาร

Mr. Tanakrit Manosan
นักวิชาการสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

 

นางเพ็ญพร ช่อผูก

Mrs. Penporn Churpook
นักวิชาการ

 

นางสาวฐานิยา สิงห์ครุฑ

Miss Thaniya Singkrut
นักวิชาการสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Facebook Comments