พนักงานธุรการ

 

นางวิจิตรา ทองเทพ

Mrs. Wichittra Thongthep
พนักงานธุรการ

 

นางสาวติยาพร ชูช่วย

Miss Tiyaporn Chuchuai
พนักงานธุรการ

 

นางวันดี มาลารัตน์

Mrs. Wandee Malarat
พนักงานธุรการ

 

นางสาว กรรณิการ์ ห่อหุ้ม

Miss Kannika Hohom
พนักงานธุรการ
Facebook Comments