Home / ผู้บริหารสำนักวิชา

ผู้บริหารสำนักวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส
รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาการจัดการ
ความเชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร์การเกษตร
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2278, 0-7567-2480
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2278, 2480
E - mailjeerakiat.ap@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช
รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ
ความเชี่ยวชาญการบัญชีเพื่อการตัดสินใจและการรายงานเพื่อความยั่งยืน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2239, 0-7567-2201, 2224
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2239, 2201, 2224
E - maillpankaew@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง
รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ
ความเชี่ยวชาญวิเคราะห์โครงการ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2291, 0-7567-2201
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2291, 2201
E - mailchuleerat.ko@wu.ac.th
 

 

Facebook Comments