ผู้บริหารสำนักวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส
คณบดีสำนักวิชาการจัดการ
ความเชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร์การเกษตร
วุฒิการศึกษาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  Purdue University ประเทศสหรัฐอเมริกา
เบอร์โทรศัพท์0-7567-2278
E - mailjeerakiat.ap@wu.ac.th
อาจารย์ กนกวรรณ มีสุข
รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ
ความเชี่ยวชาญการออกแบบระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
วุฒิการศึกษาบัญชีมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์0-7567-2246
E - mailmkanokwa@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.นิษฐิดา สุดใหม่
รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ
ความเชี่ยวชาญการวางแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ  
วุฒิการศึกษาปริญญาเอก University Of Surrey ประเทศอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์0-7567-2459
E - mailpnittida@wu.ac.th
 

 

Facebook Comments