Home / ผู้บริหารสำนักวิชา

ผู้บริหารสำนักวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียติ อภิบุญโยภาส
รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาการจัดการ

สาขาความเชี่ยวชาญ  : -
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2278, 0-7567-2466

เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2278, 2466
E - mail : jeerakiat.ap@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช
รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ

สาขาความเชี่ยวชาญ :  
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2239, 0-7567-2201, 2224
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2239, 2201, 2224
E - mail : 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง
รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ

สาขาความเชี่ยวชาญ : 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2291, 0-7567-2201
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2291, 2201
E - mail : 

 

 

Facebook Comments