ผู้บริหารสำนักวิชา

รศ. ดร. จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส
คณบดีสำนักวิชาการจัดการ
ความเชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร์การเกษตร
วุฒิการศึกษาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  Purdue University ประเทศสหรัฐอเมริกา
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7227-8
E – mailjeerakiat.ap@wu.ac.th
ผศ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม
รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ

ความเชี่ยวชาญ

เศรษฐศาสตร์เกษตร

สาขาที่สำเร็จการศึกษา

Environmental Strategy

เบอร์โทรศัพท์

0-7567-7221-9

E – mail

 npairote@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.นิษฐิดา สุดใหม่
รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ
ความเชี่ยวชาญการวางแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ  
วุฒิการศึกษาปริญญาเอก University Of Surrey ประเทศอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7245-9
E – mailpnittida@wu.ac.th
   
Facebook Comments