สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

School board of director

Associate Professor Doctor Jeerakiat Apibunyopas
Chairperson
Dr. Nittida Sudmai
Committe
Dr. Kanokwan Meesook
Committe
Assistant Professor Somjai Nupueng
Committe
Mr. Hussen Niyomdecha
Committe
Dr. Sukhuman Klamsaengsai
Committe
Assistant Professor Doctor Trairong Swatdikun
Committe
Assistant Professor Doctor Panida Chamchang
Committe
Mr. Pavit Tansakul
Committe
Dr. Jintanee Ru-zhe
Committe
Miss Siriporn Sawangarreerak
Committe
Assistant Professor Doctor Pairote Nualnoom
Committe and Secretary
Mrs. Kunchaya Lekathip
Assistant Secretary
Facebook Comments