Home / management_2018 (page 2)

management_2018

คณาจารย์ร่วมอบรมพัฒนาทักษะการเขียนบทความภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

          ในคราวประชุมสำน …

Read More »

อาจารย์บริหารธุรกิจนำเสนอผลงานวิจัยเด่นในการประชุม “อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน”

           ผู้ช่วยศา …

Read More »

อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส ได้รับเชิญเป็นผู้ดำเนินรายการแถลงข่าว UNWTO.TedQual

          เมื่อวันที่ 14 …

Read More »

กิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้ในหัวข้อ “การทำแผนการผลิต/โครงการ การตลาดเบื้องต้นของเกษตรกร และการจัดการสินค้าเกษตร”ในโครงการสร้างรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย เกษตรอำเภอท่าศาลาณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงลุงเลื่อน พรมวี ตำบลสระแก้ว

          หลักสูตรเศรษฐศา …

Read More »

ขอต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส ที่ให้เกียรติมาเป็นที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย …

Read More »

อาจารย์ ดร. รุ่งรวี จิตภักดี : ได้รับรางวัลบริการวิชาการดีเด่น 3 ปีซ้อน

อาจารย์ ดร. รุ่งรวี จิตภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตรบ …

Read More »

สาขาวิชาการบัญชี จัดอบรมการพัฒนาทักษะและความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงทางการบัญชี (SAP Business One) รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 7-9 พ.ค. 61 สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงกา …

Read More »

หลักสูตรบริหารธุรกิจ จัดโครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษ …

Read More »

หลักสูตรบริหารธุรกิจ จัดโครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษ …

Read More »