~ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ~

ข่าวสารสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดในภาคใต้...พัฒนาระบบสหกิจศึกษา

ภายใต้โครงการ “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ประกอบการในจังหวัดภาคใต้ เพื่อพัฒนาระบบสหกิจศึกษา

วันที่ : 16 ก.ย. 2560

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ (เน้นโลจิสติกส์) สำนักวิชาการจัดการ

ร่วมกับ สกว. และ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง “ระบบการจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่า”

วันที่ : 09 ก.ย. 2560

ข่าวกิจกรรมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

โรงแรมเชียงคานริเวอร์เมาเท่นรีสอร์ท เชียงคาน จังหวัดเลย

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาสาขาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจ

วันที่ : 16 ต.ค. 2560

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

จัดกิจกรรม: บูรณาการความรู้สู่ชุมชน (กิจกรรมในรายวิชาBUS-101 หลักการจัดการ)

วันที่ : 30 ก.ย. 2560

หลักสูตรบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาเน้นกลุ่มวิชาการเงิน

ณ ธ.แห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ และย่านธุรกิจ Duty Free อ.สะเดา จ.สงขลา

วันที่ : 09 ก.ย. 2560

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการเงิน

ในการแข่งขันทักษะทางวิชาด้านเทคโนโลยีการจัดการ ภายใต้งาน “ไสใหญ่วิชาการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ปี 60"

วันที่ : 09 ก.ย. 2560