~ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ~

ข่าวสารสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สะตอได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

เจ้าของผลิตภัณฑ์ชมนาดสะตออบแห้ง คุณชมนาด ศรีเปารยา ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจ

วันที่ : 17 ม.ค. 2561

หลักสูตรบริหารธุรกิจ จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ“Marketing Strategies in Digital Era”

โดยมีวิทยกรพิเศษ คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล Strategic Planner, Digital Marketing, Online Marketing

วันที่ : 16 ม.ค. 2561

อ.ดร. จรรยา ชาญชัยชูจิต อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ (สาขาโลจิสติกส์) และเทศบาลเมืองทุ่งสง

จ.นครศรีธรรมราช และ German International Cooperation (GIZ) จัดประชุมเสวนาการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ฯ

วันที่ : 08 ม.ค. 2561

"น้องพลอย" นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ

เป็นนักกีฬาจักรยานทีม ม.วลัยลักษณ์ เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ

วันที่ : 07 พ.ย. 2560

ข่าวกิจกรรมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ (การเงิน) คว้า 2 รางวัล จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการเงิน

ในหัวข้อ “วิเคราะห์สถานะของกิจการโดยวิเคราะห์งบการเงิน”ภายใต้งาน “ศรีวิชัยแฟร์”

วันที่ : 19 ม.ค. 2561

ตัวแทน นศ.หลักสูตรบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

และแข่งขันทักษะด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ต้นกล้า HR) ครั้งที1

วันที่ : 19 ม.ค. 2561

หลักสูตรบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมเถ้าแก่น้อยๆ

ภายใต้“โครงการยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล”

วันที่ : 18 ม.ค. 2561

หลักสูตรบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม “ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2561”

ณ อุทยานการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคารวิชาการ 7)

วันที่ : 17 ม.ค. 2561