~ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ~

ข่าวสารสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

โครงการ ส่งเสริมภาพลักษณ์ สบน.และเพื่อพัฒนาสังคม (CSR)กับสบน.

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ จัดโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ และพัฒนาสังคม (CSR)กับ สบน.

วันที่ : 26 ต.ค. 2559

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดโครงการศึกษาดูงานและสัมมนาประเด็นปัญหาเศรษฐกิจไทยวันที่ 17-18 ก.พ.59

โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาประเด็นปัญหาเศรษฐกิจไทยวันที่ 17-18 ก.พ.59

วันที่ : 30 มี.ค. 2559

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการสหกิจศึกษาโดยใช้พื้นที่จ.ภูเก็ตเป็นฐานการเรียนรู้ (Area-Based)

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและขอบคุณสถานประกอบการในพื้นที่จ.ภูเก็ต

วันที่ : 29 มี.ค. 2559

ข่าวกิจกรรมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

การศึกษาการจัดการท่องเที่ยวของตลาดย้อนยุคในจังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการการศึกษาการจัดการท่องเที่ยวของตลาดย้อนยุคในจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ : 17 ม.ค. 2561

เศรษฐศาสตร์ มวล. ทำความดี ถวายพระภูบดีภูมิพล

ภาพนักศึกษาร่วมกิจกรรม "เศรษฐศาสตร์ มวล. ทำความดี ถวายพระภูบดีภูมิพล"

วันที่ : 05 ม.ค. 2560

กิจกรรมการเรียนรู้การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ (E-Journal)

นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 กิจกรรมการเรียนรู้การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์

วันที่ : 22 พ.ย. 2559

นักศึกษาคนเก่งหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษา

นักศึกษาคนเก่งหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษา ทุนเรียนดี จาก บริษัทกุรงไทยการไฟฟ้า (ชาร์ป)

วันที่ : 14 พ.ย. 2559