~ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ~

ข่าวสารสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ธนาคารธนชาต ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "ธนชาต ริเริ่ม..เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย"

เชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "ธนชาต ริเริ่ม..เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย"

วันที่ : 13 มิ.ย. 2560

โครงการ ส่งเสริมภาพลักษณ์ สบน.และเพื่อพัฒนาสังคม (CSR)กับสบน.

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ จัดโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ และพัฒนาสังคม (CSR)กับ สบน.

วันที่ : 26 ต.ค. 2559

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดโครงการศึกษาดูงานและสัมมนาประเด็นปัญหาเศรษฐกิจไทยวันที่ 17-18 ก.พ.59

โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาประเด็นปัญหาเศรษฐกิจไทยวันที่ 17-18 ก.พ.59

วันที่ : 30 มี.ค. 2559

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการสหกิจศึกษาโดยใช้พื้นที่จ.ภูเก็ตเป็นฐานการเรียนรู้ (Area-Based)

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและขอบคุณสถานประกอบการในพื้นที่จ.ภูเก็ต

วันที่ : 29 มี.ค. 2559

ข่าวกิจกรรมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการเศรษฐศาสตร์ มวล. ทำความดี ถวายพระภูบดีภูมิพล

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการเศรษฐศาสตร์ มวล. ทำความดี ถวายพระภูบดีภูมิพล วันศุกร์ที่ 20 ม.ค. 2560

วันที่ : 24 ม.ค. 2560

เศรษฐศาสตร์ มวล. ทำความดี ถวายพระภูบดีภูมิพล

ภาพนักศึกษาร่วมกิจกรรม "เศรษฐศาสตร์ มวล. ทำความดี ถวายพระภูบดีภูมิพล"

วันที่ : 05 ม.ค. 2560

กิจกรรมการเรียนรู้การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ (E-Journal)

นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 กิจกรรมการเรียนรู้การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์

วันที่ : 22 พ.ย. 2559

นักศึกษาคนเก่งหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษา

นักศึกษาคนเก่งหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษา ทุนเรียนดี จาก บริษัทกุรงไทยการไฟฟ้า (ชาร์ป)

วันที่ : 14 พ.ย. 2559