สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

ผลงานตีพิมพ์ ปี 2564

 1. ชื่อผลงาน : The Application of ABC Costing For Public Hospital Sector Sustainability,                                                                                  ผู้แต่ง : Aujirapongpan S.*, Promma W., Theinsathid P., Deelers S., & Meechai S., (2020)                                                                              วารสาร : Journal Of Southwest Jiaotong University. 55(5),1-11.                                                                                                               ฐานข้อมูล : (Scopus Q1)
 2. ชื่อผลงาน : Strategic Performance Measurement Toward High Performance Organizations Of Local Hotel Businesses In World Tourism Destination: Empirical Study In Samui Island,                                                                                                                                                      ผู้แต่ง : Aujirapongpan*, S., & Pattanasing, K.(2020)                                                                                                                      วารสาร : International Journal of Hospitality And Tourism Systems,13(2),1-16.                                                                                            ฐานข้อมูล : (Scopus Q4)
 3. ชื่อผลงาน : Japan’s Digital Advance Policy Towards Performance In Multilateral Asean’s Innovation Business,                                                      ผู้แต่ง : Aujirapongpan*, S., Songkajorn, Y., Ritkaew, S.,& Deelers, S.(2020)                                                                                          วารสาร : Entrepreneurship And Sustainability Issues ,8(1), 1081-1094.                                                                                                      ฐานข้อมูล : (Scopus Q1)
 4. ชื่อผลงาน : Indicators of Strategic Intuition For Smes Entrepreneurs: Evidence From Thailand,                                                                       ผู้แต่ง : Aujirapongpan*, S., Songkajorn,Y., Hareebin, Y., Deelers, S.,  & Jutidharabongse, S.(2020)                                                           วารสาร : Entrepreneurship And Sustainability Issues,8(2), 51-63                                                                                                          ฐานข้อมูล : (Scopus Q1)
 5. ชื่อผลงาน : The Application Of Activity-Based Costing For Public Hospital Sector Sustainability,                                                                    ผู้แต่ง : Aujirapongpan S.*, Promma W., Theinsathid P., Deelers S., & Meechai S., (2020)                                                                        วารสาร : Journal Of Southwest Jiaotong University. 55(5),1-11.                                                                                                                ฐานข้อมูล : (Scopus Q1)
 6. ชื่อผลงาน : Strategic Performance Measurement Toward High Performance Organizations of Local Hotel Businesses In World Tourism Destination Context: Case Study In Samui Island, Thailand,                                                                                                       ผู้แต่ง : Aujirapongpan S.*, Promma W., Theinsathid P., Deelers S., & Meechai S., (2020) Aujirapongpan, S., & Pattanasing, K. (2020)                วารสาร : International Journal of Hospitality And Tourism Systems, 13(2)                                                                                    ฐานข้อมูล : (Scopus Q4)
 7. ชื่อผลงาน : Indicators of Strategic Intuition For Smes’ Entrepreneurs: Evidence From Thailand,                                                                      ผู้แต่ง : Aujirapongpan, S., Songkajorn, Y., Hareebin, Y., Deelers, S., & Jutidharabongse, J.(2020)                                                          วารสาร : Entrepreneurship And Sustainability Issues,  8(2):21-63                                                                                                          ฐานข้อมูล : (Scopus Q1)
 8. ชื่อผลงาน : The E-Commerce Supply Chain And Environmental Sustainability : An Empirical Investigation on The Online Retail Sector,                  ผู้แต่ง : Balasubramanian, S. Vihari, N. Jabeen, S. Shukla, V. & Chanchaichujit, J*. (2021)                                                                          วารสาร : Cogent Business & Management, 8,1938377.                                                                                                                       ฐานข้อมูล : (Scopus Q2)
 9. ชื่อผลงาน : “Do Firm Characteristics Affect Environmental Sustainability?: A Literature Review -Based Assessment”,                                          ผู้แต่ง : Balasubramanian, S., Shukla, V., Mangla, S., & Chanchaichujit, J*. (2020).                                                                                วารสาร : Business Strategy And The Environment,30(2),138,                                                                                                                ฐานข้อมูล : (Scopus Q1)
 10. ชื่อผลงาน : Growth And Redistribution Impacts Of Income Taxes In The Thai Economy:A Dynamic Cge Analysis,                                              ผู้แต่ง : Bhattarai, K., & Benjasak, C.(2021).                                                                                                                                  วารสาร : The Journal Of Economic Asymmetries,23,E00189                                                                                                                  ฐานข้อมูล : (Scopus Q2)
 11. ชื่อผลงาน : The Tourist Motivation And Behaviour of International Backpackers Attending The Full Moon Party In Thailand,                               ผู้แต่ง : Boonkaew, S., Aujirapongpan, S., Kaewprasert Rakangthong, N., Potiya, N., & Jutidharabongs, J. (2021)                                            วารสาร : The Journal of Asian Finance, Economics And Business, 8(6),2288-4637.                                                                                    ฐานข้อมูล : (Scopus Q2)
 12. ชื่อผลงาน : The Influence of Corporate Governance Mechanism On The Integrated Financial Reporting And Investment Risk of Thai Listed Companies,                                                                                                                                                                                ผู้แต่ง : Chanatup, S., Aujirapongpan, S., & Ritkaew, S.(2020).                                                                                                        วารสาร : Entrepreneurship And Sustainability, 7(4),2818-2831.                                                                                                             ฐานข้อมูล : (Scopus Q1)
 13. ชื่อผลงาน : The Financial Performance Outlook of Crude Palm Oil Industry Among Different Types of Production In Thailand,                            ผู้แต่ง : Chanthawong, A.,  Khongkon, B., Ru-Zhue, J., & Lemthanon, K.(2021)                                                                                        วารสาร : Gmsarn International Journal 15(3),217–224.                                                                                                                        ฐานข้อมูล : (Scopus Q3)
 14. ชื่อผลงาน : Physical And Ecological Carrying Capacity For Cave Tourism Management,                                                                              ผู้แต่ง : Cheablam, O.(2021),                                                                                                                                                  วารสาร : Journal of Environmental Management And Tourism, 12.4(52),2068-7729.                                                                                  ฐานข้อมูล : (Scopus Q2)
 15. ชื่อผลงาน : The Assessment of the Geotourism Potential of Satun Global Geopark, Thailand,                                                                        ผู้แต่ง : Cheablam, O., Tansakul, P.(2021)                                                                                                                                        วารสาร :  Geoheritage,                                                                                                                                                              ฐานข้อมูล : (Scopus Q1)
 16. ชื่อผลงาน : Educational Investment Strategies For Capacity Building of Thailand’s Tourism Professions.                                                          ผู้แต่ง : Compan, P., Preededilok, F., & O. Neill, J. (2021)                                                                                                                  วารสาร : The Kasetsart Journal Of Social Sciences,42(2),(2021).                                                                                                           ฐานข้อมูล : (Scopus Q2) 
 17. ชื่อผลงาน : Cost Management Of Ecotourism Programs: A Case Study Of The Community Enterprise In Thailand,                                            ผู้แต่ง : Duangtriphop, W. & Srisuwan, P. (2021)                                                                                                                          วารสาร : The Journal of Asian Finance, Economics And Business, 8(7),2288-4637.                                                                                    ฐานข้อมูล : (Scopus Q2) 
 18. ชื่อผลงาน : The Effect Of The Fourth Industrial Revolution On The Environment: The Relationship Between Electronic Finance And Pollution In Oecd Countries,                                                                                                                                                                         ผู้แต่ง : Elheddad, M., Benjasak, C., Deljavan, R., Alharthi, M., & Almabrok, J. M.(2020)                                                                            วารสาร : Technological Forecasting And Social Change,163                                                                                                                ฐานข้อมูล : (Scopus Q1) 
 19. ชื่อผลงาน : How Instagram Influencers Affect The Value Perception of Thai Millennial Followers And Purchasing Intention oOf Luxury Fashion For Sustainable Marketing,                                                                                                                                                                 ผู้แต่ง : Jansom, A ., & Pongsakornrungsilp, S.(2021)                                                                                                                         วารสาร : Sustainability 2021,                                                                                                                                                           ฐานข้อมูล : (Scopus Q1) 
 20. ชื่อผลงาน : The Effect of Mindset on Tourist Behaviour and Mindful Consumption in a Community Enterprise in Krabi,  Thailand,                        ผู้แต่ง : Jirojkul ,S., Pongsakornrungsilp, S., Pianroj ,N., Chaiyakot, P., Mia, S., Masst, T., Techato, K.  (2021)                                              วารสาร : Sustainability,                                                                                                                                                                ฐานข้อมูล : (Scopus Q1) 
 21. ชื่อผลงาน : Rural Local Government Finance And Its Management In Thailand: Reflections And Prospective Through Tambon Administrative Organisations,                                                                                                                                                                            ผู้แต่ง : Meesook, K., Jayant K. Routray, & Mokbul M. Ahmad.(2020).                                                                                                  วารสาร : International Journal of Rural Management,2(16),199-224.                                                                                                        ฐานข้อมูล : (Scopus Q3) 
 22. ชื่อผลงาน : The Integrated Policy Implementation Modeling For Tourism Administration And Development: The Case of Thailand.                       ผู้แต่ง : Nantavisit, N., & Sukpatch, K. (2021).                                                                                                                             วารสาร : Academy Of Strategic Management Journal, 20(5), 1-14                                                                                                        ฐานข้อมูล : (Scopus Q2) 
 23. ชื่อผลงาน : Governing Sustainability In The Thai Palm Oil Supply Chain:The Role Of Private Actors,                                                                ผู้แต่ง : Nupueng, S.(2021)                                                                                                                                                        วารสาร : Sustainability: Science, Practice, And Policy.                                                                                                                        ฐานข้อมูล : (Scopus Q1) 
 24. ชื่อผลงาน : Product Development Based Sensory Evaluation And Physicochemical Characterization of Cashew Apple Bagasse Jam And Technology Transfer To Community,                                                                                                                                                                ผู้แต่ง : Nurerk, P., & Junden, S.(2021).                                                                                                                                              วารสาร : Journal Of Science And Technology, 18.                                                                                                                                  ฐานข้อมูล : (Scopus Q3) 
 25. ชื่อผลงาน : Omni-Chanel Network Design Towards Circular Economy Under Inventory Share Policies,                                                             ผู้แต่ง : 0zmirli D., Ekren B.Y., Kumar V., Pongsakornrungsilp S. (2021)                                                                                                   วารสาร : Sustainability 13(5),2875                                                                                                                                                   ฐานข้อมูล : (Scopus Q1) 
 26. ชื่อผลงาน : The Impact Of Dynamic Capabilities And Dynamic Performance Measurement On Competitive Performance: Evidence From Thai Hotel Entrepreneurs,                                                                                                                                                                            ผู้แต่ง : Pattanasing, K., Aujirapongpan, S., Ritkaew, S., Chanthawong, A., & Deelers, S.(2021)                                                                      วารสาร : Entrepreneurship And Sustainability Issues,8(3),10-28.                                                                                                           ฐานข้อมูล : (Scopus Q1) 
 27. ชื่อผลงาน : Effect of Furcellaran Incorporation On Gel Properties Of Sardine Surimi,                                                                                   ผู้แต่ง : Karnjanapratum, S., & Chaijan, M.(2021)                                                                                                                            วารสาร : International Journal of Food Science &Technology.                                                                                                              ฐานข้อมูล : (Scopus Q1) 
 28. ชื่อผลงาน : Developing A Green Brand Through The Co-Creation Process Of Krabi, Thailand.                                                                       ผู้แต่ง : Pongsakonrrungsilp, S. & Pongsakonrrungsilp, P.(2021)                                                                                                วารสาร : International Journal of Innovation, Creativity And Change,15(2),135-158                                                                                    ฐานข้อมูล : (Scopus Q2) 
 29. ชื่อผลงาน : Mindful Tourism: No Thing Left Behind – Creating A Circular Economy Society For Tourism Industry Of Krabi, Thailand                        ผู้แต่ง : Pongsakornrungsilp, S. & Pongsakornrungsilp, P. (2021)                                                                                                วารสาร : Journal Of Tourism Futures, 2055-5911.                                                                                                                                  ฐานข้อมูล : (Scopus Q1) 
 30. ชื่อผลงาน : The Art Of Survival: Tourism Businesses In Thailand Recovering From Covid-19 Through Brand Management,                                   ผู้แต่ง : Pongsakornrungsilp, S., Pongsakornrungsilp, P., Kumar, V., & Maswongssa, B.(2021).                                                               วารสาร : Sustainability 2021, 13(12),6690                                                                                                                                           ฐานข้อมูล : (Scopus Q1) 
 31. ชื่อผลงาน : Offshore Wind Power Assessment On The Western Coast of Thailand,                                                                                      ผู้แต่ง : Ranthodsang, M., Waewsak, J., Kongruang, C.,& Gagnon, Y. (2020)                                                                                      วารสาร : Energy Reports, 6, 1135-1146                                                                                                                                            ฐานข้อมูล : (Scopus Q1) 
 32. ชื่อผลงาน : The Performance of Bidding Companies In Merger And Acquisition Deals: An Empirical Study of Domestic Acquisitions In Hong Kong And Mainland China,                                                                                                                                                                    ผู้แต่ง : Rizwan Ahmed, Yawen Chen, Chonlakan Benjasak, Andros Gregoriou, Nusiebeh Nahar Falah Alrwashdeh, & Ei Thuzar Than.(2020)          วารสาร : Quarterly Review of Economics And Finance,                                                                                                                        ฐานข้อมูล : (Scopus Q2) 
 33. ชื่อผลงาน : Detecting And Analyzing Fraudulent Patterns Of Financial Statement For Open Innovation Using Discretization And Association Rule Mining,                                                                                                                                                                                     ผู้แต่ง : Sawangarreerak, S. & Thanathamathee, P.(2021)                                                                                                                  วารสาร : Journal Of Open Innovation: Technology, Market, And Complexity.7(2),128.                                                                                ฐานข้อมูล : (Scopus Q1)
 34. ชื่อผลงาน : Random Forest With Sampling Techniques For Handling Imbalanced Prediction of University Student Depression,                              ผู้แต่ง : Sawangarreerak, S.;& Thanathamathee, P. (2020)                                                                                                                วารสาร : Information, 11(11), 519.                                                                                                                                                    ฐานข้อมูล : (Scopus Q3)
 35. ชื่อผลงาน : Innovation Capability Indicators For Entrepreneurs Developed The Business From Thai University Incubator,                                      ผู้แต่ง : Songkajorn, Y., Aujirapongpan, S., Deelers, S., Rakthai, T., & Jutidharabongse, J.(2020)                                                           วารสาร : Journal of Southwest Jiaotong University,55(6),1-12.                                                                                                              ฐานข้อมูล : (Scopus Q1)
 36. ชื่อผลงาน : The Impact Of Corporate Social And Environmental Responsibility (Cser) on Financial Performance of Listed Companies In Thailand,    ผู้แต่ง : Suttipan, M. Lakkanawanit, P. Swatdikun, T. & Duangtripop, W. (2021)                                                                                วารสาร : Sustainability                                                                                                                                                                ฐานข้อมูล : (Scopus Q1)
 37. ชื่อผลงาน : KAMs Reporting And Financial Performance: Empirical Evidence From Thai Listed Companies,                                                       ผู้แต่ง : Suttipun,M., & Swatdikun, T.(2021)                                                                                                                                 วารสาร : Journal of Asian Finance,Economics And Business,8(4),841-848.                                                                                              ฐานข้อมูล : (Scopus Q3)
 38. ชื่อผลงาน : Corporate Social Responsibility (Csr) Practices And Firm Performance: Empirical Evidence From Hotel Industry In Thailand,                 ผู้แต่ง : Teanpitthayamas, A., Suttipun, M., & Lakkanwanit*, P. (2021)                                                                                              วารสาร : Journal Of Asian Finance,Economics And Business,8(4),777-786.                                                                                              ฐานข้อมูล : (Scopus Q3)
 39. ชื่อผลงาน : Comparison of The Return of Investment From Securities Screening Using Financial Ratios And Security Trading Methods: Evidence From Thailand,                                                                                                                                                                           ผู้แต่ง : Thammachot, S., Aujirapongpan, S., Ru-Zhue, J., Chunhawiksit, C.,  Deelers, S., & Chitadisai, W.(2021)                                            วารสาร : Journal Of Southwest Jiaotong University,56(1),0258-2724.                                                                                                     ฐานข้อมูล : (Scopus Q1)
 40. ชื่อผลงาน : Impact of service policies on terminal gate efficiency: A simulation approach,                                                                            ผู้แต่ง : Chamchang, P., Niyomdecha, H.(2021)                                                                                                                  วารสาร : Cogent Business & Management.                                                                                                                          ฐานข้อมูล : (Scopus Q2)
Facebook Comments