สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

Academic committee

Associate Professor
Dr. Siwarit Pongsakornrungsilp, SFHEA

Chairman

Assistant Professor
Dr. Pimlapas Pongsakornrungsilp, SFHEA

Director

Associate Professor
Dr. Onanong Cheablam, FHEA

Director


Mr. Pavit Tansakul, FHEA

Director

Mr. Hussen Niyomdecha, FHEA

Director

Mr. Long Kim

Director

Dr.Kanyanit Wichianrat, FHEA

Secretary

Miss Kanyarat Thongrak

Assistant Secretary

Facebook Comments