สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

Academic committee

Assistant Professor
Dr. Pimlapas Pongsakornrungsilp, SFHEA

Chairman


Associate Professor
Dr. Laksanara Khwanchum

Director

Associate Professor
Dr. Onanong Cheablam, FHEA


Director

Mr. Pavit Tansakul, FHEADirector

Mr. Hussen Niyomdecha, FHEA


Director

Mr. Songpan JanthongDirector

Dr.Kanyanit Wichianrat, FHEASecretary

Mrs.Kunchaya LekathipAssistant Secretary

Facebook Comments