สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

Lecturers in Logistics Management

Dr.Kanyanit Wichianrat, FHEA


Head of Lecturer in Logistics Management

Assistant Professor
Dr. Panida Chamchang, FHEA

Lecturers in Logistics Management

Assistant Professor
Boontaree Chanklap, FHEA

Lecturers in Logistics Management

Mr. Hussen Niyomdecha, FHEA


Lecturers in Logistics Management

Miss Nitcha Watthanasiripakdee, FHEA

Lecturers in Logistics Management
(on study leave)

Miss Supicha Vilaisri, FHEA


Lecturers in Logistics Management

Facebook Comments