สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

Lecturers in Digital Marketing and Branding


Mr. Songpan Janthong

Head of Lecturers in Digital Marketing and Branding

Associate Professor
Dr. Siwarit Pongsakornrungsilp, SFHEA

Lecturers in Digital Marketing and Branding


Miss Teerada Cattapan, FHEA

Lecturers in Digital Marketing and Branding

(on study leave)


Mr. Akawut Jansom, FHEA

Lecturers in Digital Marketing and Branding

(on study leave)


Mr. Long Kim

Lecturers in Digital Marketing and Branding


Associate Professor
Dr. Laksanara Khwanchum

Lecturers in Digital Marketing and Branding

Facebook Comments