สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

Lecturer in Tourism and ProChef

Associate Professor
Dr. Onanong Cheablam, FHEA

Head of Lecturers, Department of Tourism
and Hospitality Industry

Mr. Pavit Tansakul, FHEA

Chairman of the Teacher Program in Tourism
and Professional Chef

Assistant Professor Dr. Pensiri Kaewthon FHEA

Lecturer in Tourism and ProChef

Assistant Professor Tanyamon Petcharat, FHEA

Lecturer in Tourism and ProChef

Assistant Professor Sirisopa Junden, FHEA

Lecturer in Tourism and ProChef

Dr. Atchara Sankom

Lecturer in Tourism and ProChef

Facebook Comments