สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

              The school of Management dedicates to build relationships with external networks both domestic and international collaboration, which leads to supporting the achievement of the vision and mission of the organisation. The school has made an agreement with various partners by connect through networking with alumni of the School of Management, particularly from the Tourism and Hospitality Industry program, which has held an alumni event for the first time At Nora Hotel Beach & Resort, Koh Samui in 2020. During the networking, the deans and faculty members attended the event. Consequently, the school has reviewed the operation of cooperation networking and public relations with both domestic and international organizations. The school relised it’s ability to extent networks and cooperation, both teaching and research can be inclusively. Thus, the school has scheduled operational improvements in this area for the following year as follows.
                                                                                                                                                                                                                                                                           – Expanding and strengthening the network of cooperative education establishments Both domestic and internation. The activitiy aims to support the mission of promoting practical and experiential teaching and learning under the concept of collaboration with entrepreneurs or workbase learning or work intergrated learning.
                                                                                                                                                                                                                                                                           – Creating more cooperation networks with postgraduate education management To support the mission of research and management of graduate studies.
                                                                                                                                                                                                                                                                            – Establishing cooperation networks with overseas universities, in order to support the strategic mission of international publication
                                                                                                                                                                                                                                                          – Creating partnerships with professional associations to support the mission of developing innovative curriculum and learning from practice.
                                                                                                                                                                                                                                                                            School of Management Therefore has signed memorandums of understanding with organisations as follows.

MELIÁ HANOI

KOH SAMUI’S CHEF ASSOCIATION 

Samui HR Club

PHUKET TOURIST ASSOCIATION

182707367_464894144784190_5394943255123969593_n

Beach Resort & Spa Koh Samui

182568190_2962905883986271_6473723709111841704_n

iDYLLIC CONCEPT RESORT

182674168_172433428105015_4222135061986599262_n

TOURISM COUNCIL OF THAILAND

PATONG RESORT

ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Facebook Comments