สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

         The School of Management settle a plan to supervise students in accordance with the university’s policy. The procedure put in place to ensuring that students will complete their studies within the timeframe. Student potential development Academic advising Complaint management And helping students in other areas of needed by using the teacher advisor system. Every student will be able to access student information mainly from the education service center’s system to track their progress. Academic performance and academic burden are assigned to the Head of Department and Associate Dean for Academic Affairs to be primarily responsible for monitoring the student’s that are progressing in line with the planned program in every semester.

The following actions are taken to monitor the progress of the academic results and the burden of study.
1) Provide advice on the registration, check the registration results, to have credits and subjects according to the study plan. (Pre-registration period / add withdrawal / first week of semester)
2) Follow up on exams, collect student scores during the semester, and provide advice on study methods and study skills (weeks 4/6 or 8 of the semester).
3) Counseling if students need to withdraw courses By the specified time (week 10 of the semester)
4) Examining academic results each semester with students To plan your enrollment in the next semester (First week of semester)

        The school has reviewed the students advisory system continually. It reveals that 110 students with GPAx lower than 2.00 at the beginning of the 2019 academic year and up to 39 individuals required closely supervision. It also found that there was a need for more integrated support and promotion of students. Both learning Mental state and the development of various skills To achieve learning outcomes as specified by the course. Therefore, the improvement of the student supervision and counseling system, focusing on the achievement of the plan in regard to the students with the academic performance of less than 2.00, the improvement of the supervision of the group students with GPAX below 2.00 was as follows Students with a GPAX of less than 2.00 will be monitored closely by an advisor who will need closer monitoring on academic performance and attendance. In regards to attending the classroom by contacting directly to their teachers, monitoring their performance through quizzes and midterm scores. By this mean of supervision, A student supervision report is also required to be presented to the course meeting. The number of students whose GPAx was less than 2.00 was reduced to only 19 students at the end of the academic year.

         In addition, the school provide budget to support more students’ learning activities in organizing extra-curricular activities. Appreciation and honoring students were represented by the school in various occasion. Furthermore, the school provided scholarships to those students with leapfrogging grades, which counted those means that the average grades in the academic year 2019 have increased by 0.5 or greater.

Facebook Comments