สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

10 Reasons to Study at School of Management

                                 1. Modern curriculum for the 21st century                                                                                                                                                                                 2. Laboratories and learning facilities are compatible with top rank universities                                                                                                               3. Equipment used for practice learning are the same as using in industries, so students are ready to work when graduate                                       without extra training                                                                                                                                                                                                                4. Multidisciplinary projects among different study programs                                                                                                                                                5. International experiences with collaboration with global universities and oversee co-operative education                                                              6. Experiencing with qualified staffs, modern equipment and guest lectures from industries                                                                                          7. Friendly and supportive atmosphere between academic advisors and students                                                                                                            8. Getting the job before graduation                                                                                                                                                                                            9. Collaboration with various industries in the field for projects and co-operative education                                                                                        10. Support entrepreneurial and start-up program

Facebook Comments