กระบวนการขอสอบโครงร่าง Thesis/IS

การส่งเอกสารสำหรับการขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ
ดูขั้นตอนกระบวนการส่งเอกสารขอสอบวิทยานิพนธ์…