การสอบวัดคุณสมบัติ ป.เอก

การสอบวัดคุณสมบัติ 

(เอกสารแนบ แบบ 1.1)

1. ช่วงเวลาของการจัดสอบ
กำหนดให้มีการจัดสอบปีละ 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ช่วงเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม และครั้งที่ 2 ช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม
โดยนักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอสอบวัดคุณสมบัติ ก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 เดือน
2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ข้อ 32 การสอบวัดคุณสมบัติ และ
2.1  กรณีเป็นนักศึกษาแผน 1.1 ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรฯ
2.2  กรณีเป็นนักศึกษาแผน 2.1 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และสอบผ่าน 5 รายวิชาต่อไปนี้
BUS-692   ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
BUS-693   ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
BUS-628   การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ
BUS-694   นวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ
BUS-695   การบริหารธุรกิจเชิงเปรียบเทียบ
3. วิธีการสอบ กำหนดให้สอบข้อเขียนและสอบปากเปล่า
3.1  การสอบข้อเขียน
เป็นการทดสอบที่เน้นการประยุกต์ และการสอบแต่ละรายวิชานักศึกษาสามารถนำกระดาษสรุปเนื้อหาขนาด A4 เข้าห้องสอบได้ 1 แผ่น โดยมีขอบเขตเนื้อหาที่ทดสอบดังต่อไปนี้

เวลาสอบ คะแนนเต็ม เนื้อหาที่ทดสอบ
2 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
100
100
100
100
100
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ
2. การวิจัยเชิงปริมาณ
3. การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ
4. นวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ
5. การบริหารธุรกิจเชิงเปรียบเทียบ

เกณฑ์การประเมินผลการสอบข้อเขียน
การสอบข้อเขียน และได้รับการประเมินผลผ่านจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาไม่น้อยกว่า 60 % และมีคะแนนการสอบของแต่ละรายวิชาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 50%
3.2  การสอบปากเปล่า 
นักศึกษาที่จะมีสิทธิ์เข้าสอบปากเปล่าจะต้องผ่านการสอบข้อเขียนก่อน โดยลักษณะการสอบปากเปล่า เป็นการสัมภาษณ์และซักถามเนื้อหาทางวิชาการด้านแนวคิดการวิจัย การบริหารธุรกิจและการจัดการ  ตลอดจนความคิดเห็นในลักษณะของการบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการทำงานและไหวพริบทักษะในการตัดสินใจ

เกณฑ์การประเมินผลการสอบปากเปล่า
เมื่อการสอบปากเปล่าแล้วเสร็จ คะแนนรวมของการวัดคุณสมบัติ ประกอบด้วย คะแนนสอบข้อเขียนคิดเป็น 70% และคะแนนสอบปากเปล่าคิดเป็น 30% นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลให้ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติเมื่อได้คะแนนรวมทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่าไม่น้อยกว่า 60%
4.   นักศึกษามีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ กรณีที่สอบครั้งแรกไม่ผ่าน ในการสอบครั้งที่ 2 นักศึกษาต้องสอบผ่านรายวิชาหรือการสอบปากเปล่าที่สอบไม่ผ่านในครั้งแรกและอาจขอสอบเพิ่มในรายวิชาที่ได้คะแนนน้อยเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

 

 

 

Facebook Comments