การส่งขอสอบโครงร่าง Thesis/IS

การส่งเอกสารสำหรับการขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ
รายละเอียดขั้นตอนการขอสอบฯ….