Home / คณะกรรมการหลักสูตร

คณะกรรมการหลักสูตร

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ

โดยมีวาระตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2561

 

1. รศ.ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์  ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร. สุพิศ ฤทธิ์แก้ว กรรมการ
3. อาจารย์ ดร. นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง กรรมการ
4. อาจารย์ ดร. รุ่งรวี จิตภักดี กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ กลิ่นหอม กรรมการ
6. อาจารย์ ดร. จินตนีย์ รู้ซื่อ  กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวสาวิตรี โชตยาสีหนาท ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 

 

Facebook Comments