ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ป.เอก

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาจัดเก็บแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 70,000 บาท
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 จะมีงบประมาณสนับสนุนในการศึกษาดูงาน การวิจัยหรือนำเสนอผลงานในต่างประเทศในวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท )

 

ค่าประกันของเสียหาย 6,000 บาท (ชำระในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะจ่ายคืนเมื่อออกจากมหาวิทยาลัย)

 

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการ
ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 100 บาท
ค่าใบแสดงผลการเรียนฉบับละ 50 บาท
ค่าออกหนังสือรับรองประเภทต่างๆ ฉบับละ 50 บาท
ค่าปรับการลงทะเบียนช้า วันละ 75 บาท
ค่าปรับการชำระค่าธรรมเนียมช้า วันละ 10 บาท
ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา (การรักษาสภาพครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท ครั้งต่อไปเพิ่มขึ้นทุกภาคการศึกษาละ 500 บาท แต่ไม่เกิน 5,000 บาท)
ค่าคืนสภาพนักศึกษา ครั้งละ 2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต คนละ 1,500 บาท

หมายเหตุ:  ค่าใช้จ่ายต่างๆอาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 

 

 

Facebook Comments