บุคลากร

 

รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก  เอื้อจิระพงษ์พันธ์

ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ
โทรศัพท์ 0-7567-2232
e-mail : asomnuk@wu.ac.th

อาจารย์ ดร. จินตนีย์ รู้ซื่อ

ตำแหน่ง: ผู้จัดการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ
ประจำ มวล. นครศรีฯ
โทรศัพท์ 0-7567-2210
e-mail : jjintane@wu.ac.th

น.ส.ศิริมาศ พนมวัน ณ อยุธยา

ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักงานบริหาร
ประจำศูนย์ฯสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : 089-6521250
e-mail : lsirimas@wu.ac.th

นางสาวสาวิตรี  โชตยาสีหนาท

ตำแหน่ง:  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำ มวล. นครศรีฯ
โทรศัพท์ 0-7567-2412
e-mail : csawit@wu.ac.th

นางวันดี มาลารัตน์

ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
ประจำศูนย์ฯสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : 089-6521251
e-mail : mwandee@wu.ac.th

นางสาววิจิตรา  ทองเรือง

ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
ประจำ มวล. นครศรีฯ
โทรศัพท์ 0-7567-2208
e-mail : twijittr@wu.ac.th

นายสารัตน์ นาคพี่น้อง

ตำแหน่ง: นายช่างเทคนิค
ประจำศูนย์ฯสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : 089-6521251
e-mail : nsarat@wu.ac.th

 

 

 

Facebook Comments Box