วิสัยทัศน์/พันธกิจ มวล.

ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ มวล.

-ปณิธาน
        มหาวิทยาลัยมีจุดมุ่งหมายหลักในการบุกเบิก แสวงหา บํารุงรักษาและถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า และความเป็นเลิศทางวิชาการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู็มีความเรืองปัญญา และคุณธรรม เอื้ออํานวยต่อความเจริญของสังคมและของมนุษยชาติ มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นทั้ง “คนดีและคนเก่ง” โดยเน้น
1) ความเป็นคนที่ทันสมัยในฐานะพลเมืองและพลโลกที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตย รู้รอบ และมีทัศนะที่กว้างไกล
2) ความเป็นนักวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในสาขาวิชาที่ศึกษาลึกซึ้งและประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ความเป็น “ศึกษิต” ที่มีมโนธรรม คุณธรรมและจรรยาวิชาชีพ สามารถดําเนินชีวิตและดํารงอยู่ในสังคมได้ดี
-วิสัยทัศน์
        มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล
-พันธกิจ
1) ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้และของประเทศ
2) ดําเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถนําไปใช้ในการผลิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ
3) ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการให้คําปรึกษาและแนะนํา การวิจัยและพัฒนา การทดสอบ
การสํารวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนาอันก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จําเป็นและเหมาะสม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ
4) อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
Facebook Comments