ปรัชญาหลักสูตร ป.เอก

ปรัชญา ความสำคัญ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

        หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ในระดับดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาทางด้านการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ที่มีความรอบรู้และลุ่มลึกทางด้านวิชาการ วิจัยและการปฏิบัติที่สามารถสร้างงานนวัตกรรมใหม่ในองค์การหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและเป็นผู้ที่มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้กับสังคม และชุมชนท้องถิ่นในภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ตอนบน
Facebook Comments