ปรัชญาหลักสูตร ป.โท

ปรัชญา ความสำคัญ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

        หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้สามารถบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีและทักษะภาคปฏิบัติ เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม ส่วนรวมเป็นสำคัญ
Facebook Comments