ระเบียบ/ประกาศ

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2543
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2544
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552

ระเบียบ / ประกาศเกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษา / วิทยานิพนธ์

ระเบียบว่าด้วยการลา การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2549
ระเบียบว่าด้วยการขออนุมัติปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนและประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์  โครงงาน หรือการศึกษาอิสระ
ประกาศเรื่องการนับวันสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศเรื่องการนับวันสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2)
ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติในการสอบวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2552
ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติในการดำเนินการพ้นสภาพนักศึกษา กรณีไม่ลงทะเบียนเรียนหรือไม่รักษาสภาพนักศึกษา หรือไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือขอลาออกของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554

ประกาศเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 30 ก.ค. 57
ประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 5 ต.ค. 58
ประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 5 ต.ค. 58 

ประกาศเกี่ยวกับการสอบภาษาต่างประเทศ

ประกาศเรื่องเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศเรื่องเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

 

Facebook Comments