วิสัยทัศน์/พันธกิจ สำนักวิชาการจัดการ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ สำนักวิชาการจัดการ

-วิสัยทัศน์
        สำนักวิชาการจัดการ  ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำเชิงนวัตกรรม
ทางด้านการจัดการท้องถิ่นสู่สากล “To be a leader school of innovative management from local to global”
-พันธกิจ
        สำนักวิชาการจัดการ กำหนดพันธกิจเพื่อเป็นจุดมุ่งหมายร่วมกันในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ดังนี้
1.พัฒนาหลักสูตรที่มีนวัตกรรมและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
2.ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติและเสริมประสบการณ์ภายใต้แนวคิดความร่วมมือกับชุมชนและผู้ประกอบการ
3.ส่งเสริมพัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการและการนำผลวิจัยไปต่อยอดกับภารกิจด้านอื่นๆ
4.ส่งเสริมการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมในด้านการจัดการ
         
-กลยุทธ์ในการดำเนินการ
        สำนักวิชาการจัดการ นอกจากได้ดำเนินการตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้กำหนดไว้แล้วยังได้จัดให้มีแผนงานกิจกรรมและโครงการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักวิชาแล้วยังให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วย ซึ่งประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ดังต่อไปนี้
        1.การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
        2.การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์สู่องค์กรสมรรถนะสูง
        3.การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล
        4.การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ
        5.การสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข
 
Facebook Comments