ศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน

ทำเนียบรุ่นนักศึกษา

 

  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (Ph.D.)
Ph.D. (บริหารธุรกิจ) รุ่นที่ 1          Ph.D. (บริหารธุรกิจ) รุ่นที่ 2

Ph.D. (บริหารธุรกิจ) รุ่นที่ 3          Ph.D. (บริหารธุรกิจ) รุ่นที่ 4

Ph.D. (บริหารธุรกิจ) รุ่นที่ 5          Ph.D. สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ รุ่นที่ 6

Ph.D. สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ รุ่นที่ 7        Ph.D. สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ รุ่นที่ 8

 

 

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
   
MBA 34 ปี 2563 (สุราษฎร์ธานี) MBA 34 ปี 2563 (นครศรีธรรมราช)
MBA 33 ปี 2562 (สุราษฎร์ธานี) MBA 33 ปี 2562 (นครศรีธรรมราช)
MBA 32 ปี 2561 (สุราษฎร์ธานี) MBA 32 ปี 2561 (นครศรีธรรมราช)
MBA 30 ปี 2559 MBA 31 ปี 2560
MBA 28 ปี 2557 (สุราษฎร์ธานี) MBA 29 ปี 2558
MBA 27 ปี 2556 MBA 28 ปี 2557 (นครศรีธรรมราช)
MBA 25 ปี 2556 MBA 26 ปี 2556
MBA 23 ปี 2554 MBA 24 ปี 2555
MBA 21 ปี 2553 MBA 22 ปี 2554
MBA 19 ปี 2552 MBA 20 ปี 2553
MBA 17 ปี 2551 MBA 18 ปี 2552
MBA 15 ปี 2551 MBA 16 ปี 2551
MBA 13 ปี 2550 MBA 14 ปี 2550
MBA 11 ปี 2549 MBA 12 ปี 2550
MBA 9   ปี 2548 MBA 10 ปี 2549
MBA 7   ปี 2547 MBA 8   ปี 2548
MBA 5   ปี 2546 MBA 6   ปี 2547

 

  • หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (MM)
MM 7 ปี 2549 MM 8 ปี 2549
MM 9 ปี 2550 MM 10 ปี 2550
MM 11 ปี 2551 MM 12 ปี 2551
MM 13 ปี 2552 MM 14 ปี 2552
MM 15 ปี 2553 MM 16 ปี 2554
MM 17 ปี 2555  
   

 

 

Facebook Comments