สารจากผู้อำนวยการหลักสูตรฯ

      เป้าหมายของผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านการบริหารหรือการจัดการ ก็เพื่อที่จะต้องการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองให้มีแนวคิด และทักษะ ทั้งทางด้านวิชาการทางการบริหารจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ตลาดจนมีความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์กับการดำเนินงานขององค์กร หรือธุรกิจของตนเองในโลกของความเป็นจริงได้ เพื่อสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และหรือธุรกิจของตนให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน ดังนั้นการตัดสินใจเลือกหลักสูตรการเรียน และสถาบันการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนภายใต้เป้าหมายความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง จึงได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) และปริญญาเอก (Ph.D.) ที่มุ่งเน้นในด้านการจัดการนวัตกรรม และการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสูง และมุ่งความเป็นเลิศ ในการเป็น “The best innovative MBA and PhD Programs in Business Development.” เพื่อสร้างนักบริหาร นักธุรกิจ และนักวิจัยที่มีศักยภาพสูง ทั้งทางด้านวิชาการ และการประยุกต์ กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ และทักษะ ทั้งในทางทฤษฎีและการนำไปใช้ สามารถคิด วิเคราะห์เชิงนวัตกรรม และแก้ปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผล ตลอดจนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี

 

 

 

 

Facebook Comments