อาจารย์ที่ปรึกษา Thesis/IS

 

อาจารย์ที่ปรึกษา Thesis/IS

ชื่อ – สกุล ขอบเขตหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระที่สนใจ เบอร์โทร E-Mail
รศ.ดร. สมนึก  เอื้อจิระพงษ์พันธ์ – การวิเคราะห์และออกแบบระบบข้อมูลทางการบัญชีและการเงินเพื่อการ
ตัดสินใจทางทางการบริหาร
– การจัดการนวัตกรรมกับการพัฒนาผู้ประกอบการ
– การพัฒนาองค์กรและการจัดการความ
  075-672278    asomnuk@wu.ac.th
ผศ.ดร. ชูลีรัตน์ คงเรือง – เศรษฐศาสตร์
– วิเคราะห์โครงการ
075-672291 chuleerat.ko@wu.ac.th
รศ.ดร. ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ – การตลาด
– พฤติกรรมผู้บริโภค
– การบริการ
– การตลาดประสบการณ์
– การตลาดเชิงอารมณ์
075-672292 psiwarit@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. นคร กกแก้ว – Risk Analysis
– Infrastructure Project Finance
– Real Options and Investment Decision-Making under
Uncertainty
075-672349 knakhon@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. เสน่ห์ รุจิวรรณ – คณิตศาสตร์การเงิน
– การพัฒนาตัวแบบทางคณิศาสตร์เพื่อการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ
075-672088 rsanae@wu.ac.th
ผศ.ดร. รุ่งรวี จิตภักดี – การจัดการท่องเที่ยว (Tourism Management)
– การพัฒนาและการวางแผนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(Sustainable  Tourism Planning and Development)
– การจัดการท่องเที่ยวของชุมชน (Community Based
Tourism Management)
075-672244 jrungraw@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ – การเงิน
– การลงทุน
– นโยบายพลังงาน
– Multivariate Financial Data Analysis
075-672290 bpiya@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. พนิดา  แช่มช้าง ด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  การจัดการสินค้าคงคลัง  การจัดการแถวคอย
Linear Programmimng Optimization, การบริหารการดำเนินงาน
(Operation Management)
075-672230 ppanida@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. นีรนาท  แก้วประเสริฐ ระฆังทอง พฤติกรรมผู้บริโภค, โครงสร้างตลาดของผลิตภัณฑ์ต่างๆ (เช่น ตลาดแข่งขันสมบูรณ์)
ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ (ความต้องการซื้อ) ในภาคธุรกิจ  อุปทาน
(ความต้องการขาย ที่มีอยู่) ในภาคธุรกิจ  การวิเคราะห์อุตสาหกรรม
075-673179 kneerana@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. จินตนีย์ รู้ซื่อ เศรษฐศาสตร์การจัดการ: พฤติกรรมผู้บริโภค  โครงสร้างตลาด
โครงสร้างอุตสาหกรรมกลยุทธ์การตลาด เทคนิคการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
การใช้ Software ทางสถิติ ; SPSS, Eviews, Stata
075-672210 jjintane@wu.ac.th
ผศ.ดร. ปานแก้วตา ลัคนาวานิช – การเปิดเผยข้อมูล (Corporate Disclosure)
– การจัดการผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Management)
– ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibity)
075-672239 lpankaew@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. เยี่ยมดาว  ณรงคะชวนะ – การจัดการธุรกิจที่พัก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คุณภาพการบริการ
– พฤติกรรมนักท่องเที่ยว (หัวข้อที่ไม่ใช่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์)
075-672242 nyeamdao@wu.ac.th
ผศ.ดร. สมจินตนา คุ้มภัย – การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 075-672220 ksomjint@wu.ac.th
ผศ.ดร. ไพโรจน์ นวลนุ่ม – เศรษฐศาสตร์เกษตร
– เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
075-672219 npairote@wu.ac.th
ผศ.ดร. จรรยา ชาญชัยชูจิต Logistics and Supply Chain Management: manufacturing operations, Production
planning, distribution, and logistics program design including MRP and ERP systems.
075-672226 cjanya@wu.ac.th
ผศ.ดร.นิยม กำลังดี -การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
-การพัฒนานวัตกรรมการผู้ประกอบการ
075-672081 kniyom@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์ -เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
-การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
075-672233 bchonlak@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ญาณินี ทรงขจร – International Technological Business
– Technological Policies and Investment
– Innovation Management and Innovative Business Creation
– International Innovative
– Entrepreneurship system
– International Crisis Management (Technological Business)
– Technology Foresight
075-672208 yaninee.so@wu.ac.th
ผศ.ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม – การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยว
– การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
– การท่องเที่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
075-672288 conanong@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์ – เศรษฐศาสตร์การศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ 075-672481 pongpan.co@wu.ac.th

 

Facebook Comments Box