อาจารย์ประจำหลักสูตร/พิเศษ ป.โท

อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.โท

ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสาขาวิชา

(เรียงลำดับจาก เอก-โท-ตรี), (สาขาวิชา), สถาบัน,ปีที่สำเร็จการศึกษา)

ผลงานทางวิชาการ

5 ปีย้อนหลัง

รองศาสตราจารย์ นายสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ Ph.D. (Technopreneurship and Innovation Management), จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2553

บช.ม. (การบัญชีต้นทุน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533

บธ.บ. (การบัญชี), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2530

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530

บธ.บ. (การเงินการธนาคาร), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2530

มีผลงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (ภาคผนวก ง)
อาจารย์ นางสาววิภาวรรณ กลิ่นหอม Ph.D. (Human Resource Development), มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555

ศศ.ม. (การบริหารองค์การ), มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2541

พณ.บ. (การตลาด), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536

มีผลงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (ภาคผนวก ง)
อาจารย์ นางสาวจรรยา ชาญชัยชูจิต Ph. D. (Logistics  and Supply Chain Management), Curtin University, Australia, 2558

M.Sc. (Operational Research),  University of Hertfordshire, U.K. 2543

วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540

มีผลงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (ภาคผนวก ง)
อาจารย์ นางนีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2549

พบ.ม. (การเงิน/อุตสาหกรรม/แรงงาน), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2537

ศ.บ.  (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2534

มีผลงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (ภาคผนวก ง)
อาจารย์ นางรุ่งรวี จิตภักดี Ph.D. (Regional and Rural Development Planning), Asian Institute of Technology, 2554 (ประเทศไทย)

M.B.A. (International Tourism & Hospitality Management), Griffith University,Australia, 2548

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2543

ศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536

มีผลงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (ภาคผนวก ง)
อาจารย์ นางจินตนีย์ รู้ซื่อ Ph.D. (Economics), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556

ศ.ม.  (เศรษฐศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร อุตสาหกรรม และระหว่างประเทศ), มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2545

มีผลงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (ภาคผนวก ง)
อาจารย์ นางพิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์

 

Ph.D. (Management Studiesin Tourism) University of Exeter, United Kingdom ,2554

วท.ม. (อุทยานและนันทนาการ)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545

วท.บ. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539

ผลงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (ภาคผนวก ง)
อาจารย์ นายปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ Ph.D. (Energy Economics and Finance) : Heriot – Watt University U.K., 2555

พบ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2538

พณ.บ. (การเงินและการ- ธนาคาร), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535

ผลงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (ภาคผนวก ง)
อาจารย์ นางสาวพรเพ็ญ ทิพยนา Ph.D. Finance, สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ,2558

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) , มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2542

บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535

ผลงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (ภาคผนวก ง)
อาจารย์ นางสาวสมจินตนา คุ้มภัย รป.ด. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์), สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์,2553

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536

ร.บ. (บริหารรัฐกิจ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531

ผลงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (ภาคผนวก ง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

นายสุพิศ ฤทธิ์แก้ว Ph.D. (Applied Mathematics), University of Innsbruck, Austria, 2538

M.Sc. (Mathematics), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528

B.Sc. (Mathematics), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

ผลงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (ภาคผนวก ง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

นายศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์

 

Ph.D. (Management Studies in Marketing), University of Exeter, UK, 2553

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2542

บธ.บ. (การตลาด), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2539

ผลงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (ภาคผนวก ง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

นางภัทรวรรณ แท่นทอง

 

Ph.D. (Marketing and International Business), Old Dominion University, U.S.A., 2546

M.B.A. (Marketing), Old Dominion University, U.S.A., 2540

M.B.A. (Business Administration), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่, 2538

B.A. (Laws), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535

B.A. (Economics), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย , 2523

ผลงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (ภาคผนวก ง)
อาจารย์ นางพนิดา แช่มช้าง Ph.D. (Operations Research), Case Western Reserve University, U.S.A.,  2543

M.S. (Operations Research) University of Delaware, U.S.A., 2541

Operations Research/ University of Delaware, 2539

วท.บ. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536

ผลงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (ภาคผนวก ง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

นางชูลีรัตน์ คงเรือง

 

Ph.D. (Economics), Nagoya University, Japan,2547

M.Econ. (Economics), Wakayama University, Japan, 2544

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, 2539

ผลงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (ภาคผนวก ง)
อาจารย์ นายพงศ์พันธุ์ คำพรรณ์

 

ค.ด. (พัฒนศึกษา-เศรษฐศาสตร์การศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2545

ผลงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (ภาคผนวก ง)
อาจารย์ นางสาวอรอนงค์ เฉียบแหลม

 

Ph.D. (Natural Resources Management) , Asian Institute of Technology, 2557

วท.ม. (อุทยานและนันทนาการ)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548

วท.บ. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545

ผลงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (ภาคผนวก ง)

 

 อาจารย์พิเศษ

ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสาขาวิชา

(เรียงลำดับจาก เอก-โท-ตรี), (สาขาวิชา), สถาบัน,ปีที่สำเร็จการศึกษา)

ผลงานทางวิชาการ

5 ปีย้อนหลัง

ศาสตราจารย์

 

นางสุนันทา  เสียงไทย Ph.D. (Labor and Industrial Relations), Institute of Labor  and Industrial Relations, University of Illinois,USA 2527

A.M.  (Labor and Industrial Relations), Institute of Labor and Industrial Relations, University of Illinois, 2522

B.A. (ภาษาอังกฤษ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518

 

 
รองศาสตราจารย์ นางจินตนา บุญบงการ M.B.A. (Management), Northern Arizona University, USA 2515

B.Acc. (Accounting), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2515

 
อาจารย์ นายเกริกเกียรติ  ศรีเสริมโภค Ph.D. (Stategic Human Resource Management), Charles Sturt University, Australia2544

สค.ม. (สังคมวิทยา)

วท.บ. (พาณิชย์นาวี)

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสังวรณ์ งัดกระโทก Ph.D. (Measurement and Quantitative Methods), Michigan State University, USA 2552

ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2542

ค.บ. (คุรุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

 
อาจารย์ นางสาวญาณินี ทรงขจร Ph.D. (Technopreneurship and Innovation Management), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

M.S. (Technology Management), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2546

B.S. (Computer Graphic),  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2542

 
อาจารย์ นายพันธ์ณภัทร์ เศวตภาณุวงศ์ Post-Doc Research Funds (Business Visualization through Multi-touch Games), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

Ph.D. (Technopreneurship and Innovation Management), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

M.S. (Management Information System), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

B.Eng. (Telecommunications), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

 
อาจารย์ นางฬุลิยา  ธีระธัญศิริกุล Ph.D. (Management), Asian Institute of Technology, 2555

M.B.A. (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2546

B.S. (Accounting), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2535

 
อาจารย์ นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ Ph.D.

M.B.A. , มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

B.B.A. (Marketing, Magna Cum Laude honors),   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

 

Facebook Comments