เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา ป.เอก

เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรแบบ 1.1

1. ต้องตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเป็นวารสารที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรฯ ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง

2. ต้องเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานด้วยปากเปล่าในระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรฯ

3. ต้องตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับชาติร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเป็นวารสารที่ สกอ.ยอมรับหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรฯ ไม่น้อยกว่า  1 เรื่อง

 

นักศึกษาหลักสูตรแบบ 2.1 

1. ต้องตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเป็นวารสารที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรฯ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง

2. ต้องเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานด้วยปากเปล่าในระดับชาติไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง หรือระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรฯ

3. ต้องตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับชาติร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเป็นวารสารที่ สกอ.ยอมรับหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรฯ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง

 

 

 

 

Facebook Comments