แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

  1. คำร้องที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าอิสระ
โหลดแบบฟอร์ม คำอธิบาย
1.แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา IS

1.1.แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา IS ก่อนรหัส 60

ใช้สำหรับการยื่นเสนอหัวข้อ IS และแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ
2.เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษา IS

2.1.เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษา IS ก่อนรหัส 60

ใช้สำหรับการยื่นขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ
3.ขอเปลี่ยนแปลงโครงร่าง IS ใช้สำหรับการเปลี่ยนแปลงหัวข้อ IS
4.รายงานผลและรายงานความก้าวหน้า  IS ใช้สำหรับการรายงานผลรายงานความก้าวหน้าIS เพื่อประกอบการประเมินผลการศึกษา
5.ขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

5.1.ขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ก่อนรหัส 60

ใช้สำหรับการขอสอบ Defend โครงร่างวิทยานิพนธ์ ป.เอก และ ป.โท
6.ขอสอบ โครงร่าง/สอบจบ IS ใช้สำหรับการขอสอบ Defend โครงร่าง และ IS
7.แบบตรวจสอบคุณภาพโครงร่าง thesis/ thesis ใช้ประกอบการขอสอบโครงร่าง Thesis/ และขอสอบ thesis
8.แบบสรุปรายการแก้ไขโครงร่าง Thesis แนบประกอบการส่งเล่มโครงร่างฉบับแก้ไข ตามวัน/เวลา ที่กำหนดให้ส่งเล่มแก้ไข
9.ตัวอย่างปกและใบอนุมัติโครงร่าง ป.เอก

9.1.ตัวอย่างปกและใบอนุมัติโครงร่าง ป.โท

เมื่อสอบป้องกันโครงร่าง IS ผ่านแล้ว นักศึกษาต้องส่งเล่มโครงร่างที่แก้ไขตามคำแนะนำของกรรมการโดยแนบใบขออนุมัติโครงร่างIS ในเล่มโครงร่างเข้าเล่มสันหนังสือ จำนวน 1 เล่ม
10.ขอส่งรายงาน IS ฉบับสมบูรณ์ ใช้สำหรับการตรวจสอบรูปแบบ IS ฉบับสมบูรณ์
11.ขอตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ใช้สำหรับตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
12.โลโก้มหาวิทยาลัย ใช้สำหรับทำตราสัญลักษณ์ในรูปเล่ม IS
13.คำร้องขอสัมภาษณ์/ขอข้อมูลหน่วยงาน ใช้สำหรับการขอให้หลักสูตรฯ ออกหนังสือเพื่อไปสัมภาษณ์/ขอข้อมูล หน่วยงานประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ รวมถึงรายวิชาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
14.ขอสอบและขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ก่อนรหัส 60

14.1.ขอสอบและขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

ใช้สำหรับขอสอบและขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
  1. คำร้องที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์/การสอบประมวลความรู้/QE/งานทะเบียน
Facebook Comments