หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการอบรมการสืบค้นและการใช้ฐานทรัพยากร online ด้านการวิจัยและอบรมการใช้ program endnote

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ โดยอาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์  …

Read More »

ขอเชิญน้อง ๆ ชั้น ม.6 ทั่วประเทศ เข้าค่ายบัญชี “Walailak Accounting Camp #1” (5-6 ม.ค. 62)

สาขาวิชาการบัญชี สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลั …

Read More »

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ จัดค่าย “เศรษฐศาสตร์ 360 องศา ( 360 degree Econ)” วันที่ 5 – 6 มกราคม 2562

ค่ายเศรษฐศาสตร์ 360 (360 degree Econ)#1 สาขาวิชาเศ …

Read More »

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

         หลักสูตรบัญชีบัณ …

Read More »

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ จัดงาน “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการสื่อสารการตลาดท่องเที่ยวสู่ชุมชนและอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย”

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ โดย ผู้ช่ว …

Read More »

โครงการอบรมบุคลิกภาพนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          หลักสูตรบริหารธ …

Read More »

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพ จังหวัดนครศรีธรรมราช

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดกา …

Read More »