การสอบประมวลความรู้ ป.โท

การสอบประมวลความรู้

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนสอบประมวลความรู้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ของมหาวิทยาลัย
2. การสอบประมวลความรู้ มี 2 ส่วน คือ การสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า ทั้งนี้ นักศึกษาจะเข้าสอบปากเปล่าได้จะต้องสอบผ่านข้อเขียนตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบประมวลความรู้กำหนด
3. ลักษณะข้อสอบและการสอบ
3.1 การสอบข้อเขียนมีทั้งสิ้น 2 ฉบับ คือ

ฉบับที่    เนื้อหาที่เน้นเชิงบูรณาการ เวลาสอบ คะแนนเต็ม
1 ก. การวางแผนทางการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์
ข. สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ
4 ชั่วโมง 100
2 ก. การบัญชีการเงินและการ  วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินหรือการตัดสินใจ
ข. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ พฤติกรรมองค์การ และการพัฒนาองค์กร
4 ชั่วโมง 100

3.2 การสอบปากเปล่า

ลักษณะการสอบ: เป็นการทดสอบความรู้และการประยุกต์ทางด้านบริหารธุรกิจ ไหวพริบในการตัดสินใจและการสื่อสาร

เวลาสอบ:  20 – 30 นาที

คะแนนเต็ม: 100 คะแนน

4. เกณฑ์การสอบผ่านประมวลความรู้

4.1 การสอบประมวลความรู้นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนและเข้าสอบประมวลความรู้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ตามข้อบังคับฯ ของมหาวิทยาลัย
4.2 การสอบผ่านข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสอบปากเปล่า จะต้องได้รับคะแนนแต่ละฉบับไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และเฉลี่ยรวมทั้ง 2 ฉบับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบ  ประมวลความรู้กำหนด
4.3 การสอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาจะต้องได้คะแนนสอบปากเปล่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และทั้งในส่วนของการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่ารวมกันเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  หรือตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบประมวลความรู้กำหนด
4.4 ในกรณีที่เป็นการลงทะเบียนและเข้าสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 1 มีคะแนนข้อเขียนฉบับใดฉบับหนึ่ง และหรือการสอบปากเปล่าไม่ผ่านตามเกณฑ์ข้างต้น หรือตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบ  ประมวลความรู้กำหนด นักศึกษาสามารถลงทะเบียนและเข้าสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 2 ได้เฉพาะในส่วนใดส่วนหนึ่งที่ไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว หรือตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบประมวลความรู้กำหนด หรือจะสอบใหม่ทั้งหมดก็ได้ เพื่อให้ผ่านตามเกณฑ์ข้อ 4.3

Facebook Comments Box