ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ป.โท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

  • ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2559 เป็นต้นไป อัตราค่า
    ธรรมเนียมเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 29,000 บาท (ไม่รวมค่าอาหารและค่าหนังสือ/ตำรา) โดยหากได้ศึกษาเกินกว่าจำนวนภาคการศึกษาปกติ ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่รักษาสภาพหรือลาพักการศึกษา ชำระค่าธรรมเนียมในอัตรากึ่งหนึ่ง 

– ค่าประกันของเสียหาย 6,000 บาท
– ค่าลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ ครั้งละ 2,000 บาท
– ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ (วิชาละ 2,000 บาท)
– ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการ
ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 100 บาท
ค่าใบแสดงผลการเรียนฉบับละ 50 บาท
ค่าออกหนังสือรับรองประเภทต่างๆ ฉบับละ 50 บาท
ค่าปรับการลงทะเบียนช้า วันละ 75 บาท
ค่าปรับการชำระค่าธรรมเนียมช้า วันละ 10 บาท
– ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
* สำหรับนักศึกษาที่เข้าก่อนปีการศึกษา 2556 ภาคการศึกษาละ
2,000 บาท
* สำหรีบนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ไม่เกินภาคการ
ศึกษาละ 5,000 บาท ดังนี้
– ขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาละ
2,000 บาท
– ขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาครั้งต่อๆไป เก็บค่าธรรมเนียม
เพิ่มขึ้นอีกทุกภาคการศึกษาละ 500 บาท
– ค่าคืนสภาพนักศึกษา ครั้งละ 2,000 บาท
– ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต คนละ 1,500 บาท
หมายเหตุ

– ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 150,000 บาท
– ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเอกสารหนังสือตำราที่ใช้ประกอบการศึกษานอกเหนือจากที่โครง การจัดหาให้
– ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน เป็นต้น เป็นค่าใช้จ่ายส่วนที่นักศึกษาต้องรับผิดชอบเพิ่มเติม ไม่รวมอยู่ใน
ค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตข้างต้น
– ค่าประกันของเสียหาย 6,000 บาท มหาวิทยาลัยจะคืนให้เมื่อพ้นสภาพนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
– ค่าใช้จ่ายต่างๆอาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments Box