ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)

สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ

“มีทุนการศึกษา ป.เอก สำหรับผู้มีศักภาพสูง”

เลือกศึกษาได้ที่ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
เข้าเรียนภาคการศึกษาที่ 3/2563 ( เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เรียนเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ )

 

บัดนี้ – 28 ก.พ. 64

 

         หลักสูตรมุ่งเน้น พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเป็นนักบริหาร และผู้ประกอบการ ที่มีทักษะ และแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนการสร้างธุรกิจใหม่ด้วยนวัตกรรม 

การคัดเลือก – พิจารณาจาก Profile และการสัมภาษณ์

 

คู่มือหลักสูตร ป.เอก…. สมัครออนไลน์… โหลดใบสมัคร…. เกณฑ์ภาษาอังกฤษ….

 

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ 
1. ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C.Tower ชั้น 9 ถ. กาญจนวิถี ต. บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร.089-6521250, 089-6521251
2. สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-2412, 0-7567-2208
3. ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคารวิชาการไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-3103