ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ

เลือกศึกษาได้ที่ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
เข้าเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2564 ( เดือนกรกฎาคม 2564 เรียนเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ )

 

บัดนี้ – 30 เม.ย. 64

 

         หลักสูตรมุ่งเน้น พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเป็นนักบริหาร และผู้ประกอบการ ที่มีทักษะ และแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนการสร้างธุรกิจใหม่ด้วยนวัตกรรม 

การคัดเลือก – พิจารณาจาก Profile และการสัมภาษณ์

 

ทุน ป.โท… กำหนดการรับสมัคร… คู่มือหลักสูตร ป.โท…. สมัครออนไลน์… โหลดใบสมัคร…. ป.เอก…

 

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ 
1. ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C.Tower ชั้น 9 ถ. กาญจนวิถี ต. บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร.089-6521250, 089-6521251
2. สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-2412, 0-7567-2208
3. ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคารวิชาการไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-3103