สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,SMWU

การประชุม”การขับเคลื่อนและพัฒนาพื้นที่อำเภอพรหมคีรีด้วยการวิจัยและนวัตกรรม” (1 อำเภอ 1 สำนัก)

                    การประชุม”การขับเคลื่อนและพัฒนาพื้นที่อำเภอพรหมคีรีด้วยการวิจัยและนวัตกรรม” (1 อำเภอ 1 สำนัก)วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลพรหมโลก
                    ได้รับเกียรติจากท่านปารเมศ เห้งสวัสดิ์ นายอำเภอพรหมคีรี เป็นประธานในการประชุม
                    และนำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ ผศ.ดร.เพ็ญศิริ แก้วทอง หัวหน้าสถานวิจัย คณาจารย์และบุคลากรสำนักวิชาการจัดการ ร่วมพูดคุยประเด็นปัญหา เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยกับนายกองค์การส่วนท้องถิ่น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมคีรีกำนันผู้ใหญ่บ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร่วมสำรวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาพื้นที่ รวบรวมประเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไขของแต่ละพื้นที่ในอำเภอพรหมคีรี เพื่อให้คณาจารย์นำไปข้อมูลไปสังเคราะห์จัดทำแผนงานวิจัยและนวัตกรรม สู่การจัดทำโครงการในการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่อำเภอพรหมคีรีในอนาคตต่อไป…

#1อำเภอ1สำนัก
#อำเภอพรหมคีรี
#SMWU
#สำนักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments