สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,SMWU

การเดินทางมาร่วมงาน WTM 2023 ณ Excel London กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

                การเดินทางมาร่วมงาน WTM2023 ประเด็น ท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์และท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ผนึกกำลังผู้ประกอบการ มุ่งเป้าดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงเน้นท่องเที่ยวยั่งยืน ในงาน WTM 2023 ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2566 ณ Excel London กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
               นำโดยผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สกสว. ดร.ฉัตรฉวี คงดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการหน่วยข้อมูลและสำนักงานผู้อำนวยการ สกสว.
ผศ.อนพัทย์ หนองคู ผู้ประสานงานการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข. รวมถึงคณะนักวิจัย
              โดยทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รศ.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ รองอธิการบดี   ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ รักษาการคณบดีสำนักวิชาการจัดการ ได้เข้าร่วมประชุมความร่วมมือกับนักวิจัยต่างประเทศ ซึ่งจะมีแนวทางร่วมกันดังนี้
 
1) Visiting professor ซึ่งทางคณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ มีแนวทางสนับสนุน Visiting professor จาก ส.การจัดการมาทางอังกฤษ
2) ภายหลังการนำเสนอกิจกรรมการนำนักศึกษามาภาคฤดูร้อน ร่วมกับการบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการและงานวิจัย ทางมหาวิทยาลัยสนใจประเด็นการสร้างความร่วมมือกับชุมชน ให้แช่ ppt ไว้ตรงนั้นนานเลย ทางเราเองก็สนใจงานของเค้าที่มีบริการดูแล เป็นที่ปรึกษาทางสุขภาพจิต จิตวิทยาชุมชน นอกเหนือจากการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ
ทางสำนักวิชาการจัดการมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
 
             ในการเดินทางมาทำความร่วมมือครั้งนี้ได้เปิดมุมมองใหม่ๆ ในการเรียนการสอน การวิจัยและได้เห็นการจัดการเครือข่ายความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจยุคดิจิทัล เปิดตึก innovation ให้เป็นศูนย์รวม RU ตั้งแต่การจัดตั้ง start up ไปจนถึงการต่อยอดธุรกิจบนฐานงานวิจัย plugin กับการเรียนการสอน สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาและขับเคลื่อนระบบผู้ใช้แระโยชน์งานวิจัยกับนักวิจัย ขอบพระคุณทางคณะผู้บริหารสกสว และบพข. ที่สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยกับมหาวิทยาลัย Birmingham City University
 
 
Facebook Comments