สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,SMWU

กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนาโจทย์กับผู้ใช้ประโยชน์ (หน่วยงาน ชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ)

               กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนาโจทย์กับผู้ใช้ประโยชน์ (หน่วยงาน ชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ)
จัดโดยสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ Walailak University มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 – 17.00 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ zoom: Meeting
 
            โดย ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ (รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาการจัดการ)
            และ ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี (ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ)
 
           เป็นวิทยากรและผู้แชร์ประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และถ่ายทอดประสบการณ์การลงพื้นที่สํารวจข้อมูล เพื่อพัฒนาแผนงานวิจัย 1 อําเภอ 1 สํานักวิชา
 
 
Facebook Comments