สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,
ขอแสดงความยินดีกับ

ขอแสดงความยินดีกับ

ขอแสดงความยินดีกับ 

 รองศาสตราจารย์ ดร. ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์

 

ตามที่ ท่านมีผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์และได้รับการจัดอันดับเป็น World Top 90% จาก AD Scientific Index อันเนื่องมาจากศักยภาพในการผลิตงานวิจัยอันโดดเด่น เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2023 ที่ผ่านมา ดุรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.adscientificindex.com/?university=Walailak%20University&fbclid=IwAR2aYxGnwpRpaenGhRqB7hzSEQtlr9nY84E-27CKtJeyszB9Zl-_xOvrB_M

Facebook Comments