สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,
เมื่องานวิจัยของอาจารย์ นำไปสู่การเรียนรู้ของลูกศิษย์

งานวิจัยนำไปสู่การเรียนรู้ของลูกศิษย์

เมื่องานวิจัยของอาจารย์ นำไปสู่การเรียนรู้ของลูกศิษย์

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ รักษาการคณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ หัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชาการจัดการ ๅพร้อมกับภาคเอกชนจังหวัดกระบี่ร่วมต้อนรับประธานและคณะผู้บริหารบริษัทมิตซูบิชิประเทศไทย เนื่องในโอกาสเดินทางมาจังหวัดกระบี่เพื่อหารือเรื่องการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนจังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ 2583 (ค.ศ. 2040) ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังงานวิจัยการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนสังคมเกี่ยวกับคาร์บอนต่ำของทางมิตซูบิชิ และการประชุมร่วมกันที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ก่อนนำมาสู่การประชุมร่วมกับเครือข่ายในจังหวัดกระบี่ บริษัท มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย Mr. Hiroyasu Sato ประธานบริษัท และ Mr. Kazuhiro Watanabe รองประธานอาวุโส นางสาวเปรมพิมลกานต์ วีระโชติกฤชพร ผู้จัดการอาวุโส พร้อมด้วย นายสิริลักษณ์ ยาจิตร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด เข้าร่วมประชุมและรับฟังการบรรยายจากคณะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์จังหวัดกระบี่ โดยมี รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ และ ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บรรยายในหัวข้องานวิจัยที่ร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ที่ผ่านมาและโครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์จังหวัดกระบี่ นางกุสุมา กิ่งเล็ก และ นางสาววิชุพรรณ ภูเก้าล้วน ศรีสัญญา ตัวแทนภาคเอกชนจังหวัดกระบี่ บรรยายในหัวข้อ จากกระบี่ โก กรีน สู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ : โครงการของภาคเอกชนจังหวัดกระบี่ เส้นทางการท่องเที่ยว และกรณีศึกษาของผู้ประกอบการ Mr. Hiroyasu Sato ประธานบริษัท บริษัท มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) ได้กล่าวแนะนำองค์กรในเครือ Mitsubishi Corporation และกล่าวถึงความมุ่งมั่นและนโยบายของบริษัทในการเดินหน้าโครงการ Decarbonization โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอน เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยั่งยืน ซึ่งนโยบายดังกล่าวก็ตรงกันกับแนวคิดของจังหวัดกระบี่ที่ตั้งเป้าหมายจะเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์เป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย จึงได้เดินทางมาในวันนี้เพื่อหารือเรื่องความเป็นไปได้ในความร่วมมือ รวมถึงการวางแผนงานร่วมกัน (Road Map) กับเครือข่ายของจังหวัดกระบี่ นายอมฤต ศิริพรจุฑากุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ได้ให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนเรื่องแนวคิด กระบี่ โก กรีน สู่ อันดามัน โก กรีน การขับเคลื่อนที่ผ่านมาของเครือข่ายในพื้นที่ รวมถึงความต้องการในเทคโนโลยีเพื่อการปรับธุรกิจมาใช้พลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน 100% ทั้งในด้านการประกอบธุรกิจและการเดินทาง การขนส่ง ทางบก ทางเรือ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่และในการเชื่อมโยงพื้นที่ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่และอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารของบริษัท มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ให้เกียรติมาเยือนจังหวัดกระบี่ พร้อมให้ข้อเสนอแนะใน การเลือกพื้นที่เป้าหมาย โดยใช้การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (area – based) รวมถึงการตั้งคณะผู้ประสานงานและคณะทำงานในการวางแผนการดำเนินงานร่วมกันต่อไป ในช่วงเย็นคณะได้รับประทานอาหารร่วมกัน โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้เกียรติร่วมรับประทานอาหาร ณ โรงแรมอ่าวนาง ปรินซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ต แอนด์ สปา จังหวัดกระบี่

Previous slide
Next slide
Facebook Comments