สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

อาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์

Dr.Kanyanit Wichianrat, FHEA

อาจารย์ ดร.กัญญนิจ วิเชียรรัตน์

อาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์

075 672 289 - 075 672 202

E – mail: wkanyani@wu.ac.th

วุฒิการศึกษา

Ph.D. Management /University of Exeter

บธ.ม. บริหารธุรกิจ/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บธ.บ. การบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ/มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Facebook Comments